นายสมบูรณ์ ชูเจริญสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2015
ปรับปรุง 15/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 368823
Page Views 652995
 
ประวัติความเป็นมา
ตำบลดอยแก้ว เดิมมีฐานะเป็นสภาตำบลดอยแก้ว ต่อมากระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะสภาตำบลดอยแก้ว ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดอยแก้ว เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์ 2540 ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งมีหมู่บ้านในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 9 หมู่บ้าน และได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลดอยแก้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ.2496 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552