นายสมบูรณ์ ชูเจริญสัมพันธ์
นายกเทศมนตรีตำบลดอยแก้ว
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/07/2015
ปรับปรุง 12/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 231250
Page Views 449035
 
ระเบียบ/กฎหมายต่าง ๆ
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท.พ.ศ.2559   ขนาดไฟล์ 684.79 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของอปท(ฉบับที่2).พ.ศ.2563   ขนาดไฟล์ 75.73 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้รถยนต์และรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548   ขนาดไฟล์ 687.14 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าการใช้รถยนต์และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563   ขนาดไฟล์ 204.56 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   ขนาดไฟล์ 119.54 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ 2542   ขนาดไฟล์ 99.13 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552   ขนาดไฟล์ 263.74 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ. 2548   ขนาดไฟล์ 169.72 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551   ขนาดไฟล์ 115.25 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559   ขนาดไฟล์ 637.63 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการท้องถิ่น (ฉบับที่ 4 ) 2562   ขนาดไฟล์ 102.25 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556   ขนาดไฟล์ 2.9 MB
Adobe Acrobat Document พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   ขนาดไฟล์ 91.39 KB
Adobe Acrobat Document พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562   ขนาดไฟล์ 138.33 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539   ขนาดไฟล์ 289.8 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557   ขนาดไฟล์ 115.25 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562   ขนาดไฟล์ 186.87 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539   ขนาดไฟล์ 185.3 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   ขนาดไฟล์ 286.74 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562   ขนาดไฟล์ 167.28 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒   ขนาดไฟล์ 271.26 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555   ขนาดไฟล์ 137.09 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2558   ขนาดไฟล์ 103.33 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559   ขนาดไฟล์ 161.57 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561   ขนาดไฟล์ 86.86 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖   ขนาดไฟล์ 73.96 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓   ขนาดไฟล์ 28.9 KB
Adobe Acrobat Document การแก้ไขคำผิดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561   ขนาดไฟล์ 354.71 KB
Adobe Acrobat Document ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562   ขนาดไฟล์ 221.37 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2542   ขนาดไฟล์ 65.91 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒   ขนาดไฟล์ 103.91 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒   ขนาดไฟล์ 186.14 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒   ขนาดไฟล์ 378 KB